Skip to content

PIP kontroluje warunki zatrudnienia pracownika

Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi pisemne oświadczenie o warunkach zatrudnienia nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę.

Pracodawca jest zobowiązany poinformować pracownika o:

-obowiązujących go dobowych i tygodniowych normach czasu pracy,

-częstotliwości wypłacania wynagrodzenia za pracę,

-wysokości przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,

-długości obowiązującego pracownika okresu wypowiedzenia,

-każdy układ zbiorowy pracy, który go obejmuje.

Jeśli nie ma regulaminu pracy, oprócz tych informacji pracodawca musi podać informacje o:

-regulaminie pracy w porze nocnej,

-sposobach wypłaty wynagrodzenia oraz -metodach, za pomocą których pracownicy mogą potwierdzić swoje przybycie i obecność w pracy oraz usprawiedliwić nieobecność w pracy.

Pracodawcy są zobowiązani do poinformowania swoich pracowników o odpowiednim ustawodawstwie pracy mającym zastosowanie do ich warunków zatrudnienia, w tym o szczegółach wszelkich układów zbiorowych.

Informacja o warunkach zatrudnienia, może być udzielona poprzez wskazanie na piśmie odpowiedniego przepisu lub artykułu. Pracownikowi należy wskazać konkretny przepis odnoszący się do jego konkretnej sytuacji, a nie cały artykuł. Jeśli przepis prawa ma paragrafy i klauzule, wskazanie artykułu nie będzie wystarczające. Wynika to z faktu, że informacja udzielana pracownikom powinna być zindywidualizowana i odnosić się do sytuacji konkretnego pracownika.

Zindywidualizowany charakter tej informacji może rodzić problemy dla pracodawców zatrudniających znaczną liczbę pracowników. Będzie to szczególnie widoczne w przypadku zmiany warunków pracy, np. zwiększenia stażu pracy czy wymiaru urlopu. Terminowe wydawanie nowych dokumentów może niekiedy okazać się kłopotliwe dla pracodawców.

Treść Kodeksu pracy to zbiór przepisów, które regulują stosunki pracy. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników oraz pracodawców. Państwowa Inspekcja Pracy zapewnia, że pracodawca przestrzega wymogów Kodeksu Pracy i poinformował pracowników o przysługujących im prawach.

PIP przeprowadza kontrole, podczas których sprawdza, czy pracodawca przekazał pracownikom informacje o warunkach pracy zgodnie z Kodeksem pracy. W przypadku niezgodności z treścią tego kodeksu PIP zobowiązuje pracodawców do każdorazowego dostosowania pisemnej informacji przekazanej pracownikom.

3 komentarze

 1. Kaja
  4 lipca 2022 @ 14:15

  W dzisiejszym świecie istnieją przepisy, które kontrolują warunki zatrudnienia pracowników. Jest to luksus, którego wiele osób w przeszłości nie miało.

 2. Krystian
  4 lipca 2022 @ 14:22

  Przepisy dotyczące warunków zatrudnienia pracowników nie zawsze są najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich. Mogą być zbyt rygorystyczne i utrudniać prowadzenie firmy. Jednak jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to ważne jest, aby istniały takie przepisy, które kontrolują warunki zatrudnienia, takie jak płace i godziny pracy.

 3. Karol
  4 lipca 2022 @ 14:23

  W rozwiniętym przemysłowo świecie obowiązują przepisy i regulacje, które kontrolują warunki zatrudnienia pracowników. Wspomniane przepisy są sposobem na ochronę ludzi, którzy są zatrudnieni w przemyśle, gdzie istnieje taka potrzeba. Przepisy te mają na celu zapewnienie, że nie ma nadużyć i wyzysku tych ludzi, którzy ciężko pracują na swoje utrzymanie.

Dodaj komentarz